8:30-18:30

0 312 418 08 45-46

a

KİŞİLER HUKUKU

Kişiler Hukuku, Medeni Hukukun alt dalı olup gerçek ve tüzel kişilerle ilgili düzenlemeler yapılmıştır.
Kişilik tam ve sağ doğumla başlar, ölüm ve gaiplik ile sona erer. Her insanın hak ehliyeti vardır. Buna göre,bütün insanlar, hukuk düzeninin sınırları içinde, haklara ve borçlara ehil olmada eşittirler. Hak ehliyetine kanun tarafından getirilen bazı farklılıklar vardır. Bunlar; Yaş, Cinsiyet, Evlilik, Evlat edinme, Yabancılık ve Akıl Hastalığıdır. Fiil ehliyetinin hukuka uygun fiillerde fiil ehliyeti ve hukuka aykırı fiillerden sorumlu olma şeklinde iki görünümü vardır. Tam fiil ehliyetinin şartları; Erginlik, Ayırt Etme Gücü ve Kısıtlı Olmamadır. Hısımlık; doğal ya da belirli ilişkiler sonucu kişi ile belirli kimseler arasında kurulan ve hukuki sonuçlar doğuran bir bağdır. Hısımlık bağı kan, kayın ve evlat edinmeden doğar.
Kişilik hakları sınırlı sayıda değildir. Kişilik hakkının konusunu oluşturan en önemli değerler şunlardır;
-Kişinin Adı üzerindeki hakkı,
-Hayat, sağlık, vücut bütünlüğü (Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı); kişinin hayatı üzerinde tasarruf edilmesine rıza göstermesi yetkisi yoktur. Ötenazi Yasaktır. Tedavi ve teşhis nedeni ile hekimin müdahalesine rıza geçerlidir. Hasta hayati tehlikesi bulunsa bile tedaviyi reddedebilir.
-Kişinin şeref ve haysiyeti,
-Kişinin hayat alanı (özel hayat),
– Kişinin resmi üzerindeki hakkı
Kişilik hakları saldırıya uğrayanların mahkemeye başvurarak, saldırıya son verilmesini, saldırı sona ermişse tespitini, saldırı tehlikesinin önlenmesini, saldırının hukuka aykırılığının tespitini, uğranılan maddi zararın tazminini, manevi zararların tazminini, saldırıdan elde edilen kazancın verilmesini isteme hakları vardır.
Hukuk büromuzun bu alanda uzmanlaştığı davalara örnek olarak;
• Yaş küçültme-büyütme davaları,
• İsim-soy isim Değiştirme davaları,
• Cinsiyet değiştirme davaları,
• Gaiplik kararı alınması,
• Fil ehliyetinin sınırlandırılması ile ilgili (kısıtlılık) davalar,
• Erginlik (Kazai rüşt) kararı alınması,
• Nesep Davaları,
• Kişilik haklarının saldırıya uğraması nedeniyle açılacak, son verme, tespit, maddi ve manevi tazminat davaları,
• Hatalı tıbbi müdahalelerden kaynaklanan davalar sayılabilir.

Tüzel Kişiler;
Tüzel kişilik ayrı ve bağımsız bir kişiliktir. Sınırlı sayı ve tipe bağlılık ilkeleri geçerlidir. Unsurları; bir kişi veya mal topluluğunun örgütlenmiş olması, amacını gerçekleştirecek organlara sahip olması ve ortak bir menfaatin karşılanmasını amaçlaması olarak sayılabilir.
Medeni kanunda tüzel kişiliğin kurulması, hak ehliyeti, organları, yerleşim yeri, sona ermesi gibi konularda genel düzenlemelere yer verilmiştir.
Dernekler;
Dernekler, gerçek veya tüzel en az yedi kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır.
Medeni Kanunda derneklerin kurulması, organları, üyeliği, genel kurul kararları, sona ermesi, feshi gibi hususlara yer verilmiştir. Bu konuda Anayasada ve Dernekler kanununda da düzenlemeler yapılmıştır.
Vakıflar;
Bir mal veya mal topluluğunun belirli ve sürekli bir amaca tahsis edilmesine dayanan tüzel kişidir. Medeni kanunda vakıfların kurulması, yönetimi, vakıf senedi, sona ermesi gibi konularda düzenlemeler yapılmıştır. Vakfın tek zorunlu organı yönetim kuruludur. Vakıflarda üyelik söz konusu değildir.
Bu özet açıklamalardan sonra hukuk büromuzun bu alanda sunduğu hizmetler ve takip ettiği davaların başlıcaları;
• Dernek kurulması, organlarının oluşturulması, yönetimi, konusunda hukuki danışmanlık
• Dernek üyeliğinden çıkarılma kararına karşı açılacak dava,
• Genel Kurul kararının iptali davası
• Derneğin feshi davası,
• Vakıf Senedi hazırlanması, değiştirilmesi, yönetimi konusunda hukuki danışmanlık,
• Vakfın sona ermesi ile ilgili davalar
• Vakıf mallarının tasfiyesi işlemleri olarak sayılabilir.