8:30-18:30

0 312 418 08 45-46

a

BORÇLAR HUKUKU

Borçlar Hukuku alacak-borç ilişkilerini düzenleyen kuralların bütünüdür. Günlük hayatta herkes hemen her gün borç ve alacak ilişkisine girmektedir. Bu sebeple hayatın içinde olan ve çok sık karşılaşılan bir hukuk dalıdır. Tarafların sahip olduğu hak ve sorumluluklar, uyulması gereken usul kuralları Borçlar Kanunu yanında Tüketicinin Korunması Kanunu, İş Kanunu, Medeni Kanun, Bankacılık Kanunu gibi pek çok kanunda düzenlenmiştir. Çok farklı hukuk dallarını kapsayan mevzuat ve içtihatların takibi, teknolojinin gelişmesi neticesinde yeni çıkan uyuşmazlıkların ve hukuki çözüm yollarının tespiti ciddi zaman, emek ve tecrübe gerektirmektedir.

Hukukumuzda sözleşme serbestisi ilkesi kabul edilmiştir. Ancak kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür. Kişilerin sözleşme ilişkisine girmeden önce, bu sözleşme ile kendileri için ne gibi hak ve yükümlülükler yüklediğini bilmeleri ve sözleşmeyi bu bilinçle ile yapmaları büyük önem taşımaktadır. Bu aşamada hukuki destek alınması ileride yaşanabilecek hukuki ihtilafları ve maddi kayıpları en aza indirecektir.
Hukukumuzda en çok karşılaşılan sözleşme tipleri; satış sözleşmesi, bağışlama sözleşmesi, kira sözleşmesi, eser sözleşmesi, ödünç sözleşmesi, hizmet sözleşmesi, kredi sözleşmesi, vekalet sözleşmesi, kefalet sözleşmesi, komisyon sözleşmesi, adi ortaklık sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, arsa payı karşılığı kat kapımı sözleşmesi, cari hesap sözleşmesi, evlat edinme sözleşmesi, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, factoring sözleşmesi, leasing sözleşmesi, garanti sözleşmesi, evlilik sözleşmesi, miras sözleşmesi, lisans sözleşmesi, finansal kiralama sözleşmesi, kredi sözleşmesi, ipotek sözleşmesi, ibra sözleşmesi, miras sözleşmesi, yetki sözleşmesi, tahkim sözleşmesi, gizlilik sözleşmesi, rekabet yasağı sözleşmesi, ön alım (şufa) sözleşmesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan sözleşmeler sayılabilir.

Hukuk büromuzda borçlar hukuku alanında uzman avukatlarımız tarafından yukarıda sayılan ya da diğer sözleşmelerin hazırlanması, sözleşmelerin ifası sırasında yaşanacak ihtilaflar, sözleşmenin ihlali halinde açılacak davalar ve icra takipleri, sözleşmeden doğan hakların elde edilmesi için yapılacak işlemler, sözleşmelerin iptali, feshi, sözleşme ihlali halinde yapılacak ihtarlar gibi konularda titizlikle hukuki danışmanlık sunulmakta, gerekli hukuki yollara müracaat edilmekte ve müvekkillerimizin haklarına en kısa sürede, en az masrafla ve en lehe şekilde kavuşması sağlanmaktadır.

Borçlar hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda, zamanaşımı, görevli ve yetkili mahkemenin belirlenmesi, borcun kaynağı ve delillerinin doğru şekilde belirtilmesi, faizin başlangıç tarihi ve türü gibi konular çok önemli olup tecrübeli ve bilgili hukukçulardan destek alınması hak kayıplarının önüne geçecektir. Hukuk büromuzda borçlar hukukunda uzmanlaşmış ekibimizle müvekkillerimize en iyi hukuki hukuki destek ve çözüm yolları sunmaktayız.

Borçlar hukukundan kaynaklanan ve büromuzun uzmanlık alanına giren davalar;

•Maddi ve manevi tazminat davaları,
•Alacak davaları,
•Tahliye davaları,
•Kira tespiti ve kira bedelinin artırılması davaları,
•Haksız fiil sonucu meydana gelen ölüm ve bedensel zararlara karşı açılacak tazminat davaları,
•Kişilik haklarının zedelenmesi nedeniyle açılacak manevi tazminat davaları,
•Haksız rekabetten kaynaklanan davalar,
•Hizmet sözleşmesinden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları,
•Sigorta sözleşmesinden doğan davalar,
•Hatalı tıbbi uygulamalardan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
•Alacak ve tazminat davalarının uzantısı olan icra takipleri ve icra hukukundan doğan davalar,
•E-ticaret yoluyla yapılan alış verişlerden kaynaklanan davalar olarak sayılabilir.