8:30-18:30

0 312 418 08 45-46

a

İCRA-İFLAS HUKUKU

Günlük hayatımızda veya iş hayatında hemen herkesin borçlu veya alacaklı olması söz konusudur. Bu konuda uyuşmazlık çıkması halinde alacağın icra daireleri vasıtasıyla kamu gücü kullanılarak tahsili mümkündür. Hangi tür alacağın, hangi usullerle, hangi sürelere uyarak tahsil edileceği gibi konular çok karmaşık ve teknik bilgi gerektirmekte olup kişilerin hak kaybına uğramaması için bu konuda uzman hukukçulardan hukuki destek alması son derece önemlidir.

Hukuk büromuz gerek borçlu gerekse alacaklı tarafın haklarını savunmakta ve icra iflas hukukunun her alanında uzmanlaşmış ekibimizle icra daireleri ve icra mahkemelerinde gerekli işlemleri ve davaları yürütmekte, alacağınben kısa sürede, en az masrafla, en doğru şekilde tahsilini sağlamaktayız.

Bunun yanında borçlu olmadığı halde haksız yere icra takibine uğrayan kişilerin bu borçtan kurtulmasını, borçlu dahi olsa borcundan daha fazla bedel ödemesinin önlenmesini, taşınır veya taşınmaz mallarının gerçek bedelleriyle satılmasını sağlamak amacıyla da hukuki destek sunmaktayız.

Mahkemeler önünde hakkınızı doğru şekilde arayıp kazansanız dahi mahkeme ilamı başlı başına haklarınıza kavuşmanızı sağlamaz. Bu kararların icrası çoğu zaman icra iflas daireleri aracılığıyla yapılmak zorundadır. Bunun en ilginç ve tepkilere neden olan örneği boşanmış kişilerin çocukla kişisel ilişki kurmalarına yönelik mahkeme ilamlarının da icra daireleri aracılığıyla yapılması ve çocuğun teslimini sağlanmasıdır. Hukuk büromuz bu yöndeki mahkeme kararlarının icrasını hassasiyetle ve uzmanlıkla yerine getirmektedir.

İcra dairelerinde tahsil edilecek alacak türleri ve gerçekleştirilecek işlemlere örnek olarak; çek ve senetlerden kaynaklanan alacakların tahsili, mahkeme ilamlarının icrası, kira bedeli tahsili, kiralananın tahliyesi, kurumların yürüttüğü hizmetlerin faturalarının tahsili, finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan alacakların tahsili, ipoteğin ve rehnin paraya çevrilmesi, banka alacaklarının tahsili, cari hesap ve fatura alacaklarının tahsili, çocuklarla kişisel ilişki kurulması yönündeki mahkeme kararlarının yerine getirilmesi, ihtiyati haciz kararının icrası olarak sayılabilir.

İcra takibine itiraz edilmesi, itirazın iptali davası, menfi tespit ve istirdat davaları açılması, kıymet takdirine itiraz edilmesi, ihtiyati haciz kararı alınması da icra hukukunun kapsamına girmektedir.
İcra ceza hukukundan davalar da hem maddi kayıplara hem de özgürlüğün kısıtlanmasına karar verilmesi açısından kişilerin ciddi mağduriyetlerine sebep olmaktadır.

Nafaka hükümlerine uymama suçu, taahhüdü ihlal suçu, borçlunun alacaklısını zarara sokmak amacıyla mevcudunu eksiltmesi suçu, gerçeğe aykırı beyanda bulunma suçu, ticareti terk etme suçu, çocuk teslimi emrine muhalefet etme suçu, icra dairesince tahliye edilen taşınmaza tekrar girme suçu gibi davaların da uzmanlıkla ve titizlikle takip edilmesi gerekmektedir.

Hukuk büromuzda bireysel takip dosyaları ile kurumların ve şirketlerin toplu icra takip dosyalarındaki işlemleri doğru ve seri şekilde takip ve alacağı tahsil edecek düzeyde tecrübe ve yeterlilikteki uzman ekibimizle müvekkilimize hukuki destek sunmaktayız.

Son zamanlarda sıkça rastlanan konkordato düzenlemeleri de icra iflas hukuku kapsamında kabul edilebilir. Konkordato borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşmadır.

Konkordato ilanı için mahkemeye başvurulması, borçlu ile alacaklılar ile anlaşma sağlanması, konkordato komiserinin işlemlerinin denetlenmesi, konkordatonun tasdiki ve sonuçlandırılması gibi aşamalar çok teknik hukuki bilgi ve tecrübe gerektirmektedir.

Hukuk büromuzda bu konuda ehil ekip arkadaşlarımız ile mali durumunu düzeltmek isteyen müvekkillerimize hukuki destek sunmaktayız.

Yine iflasın ilanı ve kapanmasına kadar geçen süreçte de müvekkillerimizin haklarını en doğru ve lehe şekilde korumaktayız.