8:30-18:30

0 312 418 08 45-46

a

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul hukukunun esası Anayasa ile teminat altına alınan mülkiyet hakkıdır. Hukuki ihtilafların büyük bir kısmını oluşturan gayrimenkul hukuku ile ilgili düzenlemeler Medeni Kanunun eşya hukuku ile ilgili kısmında, Borçlar Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, İmar Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Orman Kanunu, İcra İflas Kanunu gibi çok çeşitli alanlarda karşımıza çıkmaktadır.
Her biri ayrı uzmanlık ve tecrübe gerektiren bu gibi dava türlerinde uyuşmazlık miktarı çok yüksek olduğundan davaların kaybedilmesi halinde çok ciddi maddi kayıplar yaşanmaktadır. Dava açma süreleri, dava kime karşı açılacağı, talep edilebilecek haklar, davanın ispatı gibi konular çok teknik bilgi gerektirmekte olup işinin ehli bir avukatla yürütmek hak kayıplarının önüne geçecektir.

Sıkça karşılaşılan ve hukuk büromuzun uzmanlaştığı bu davalarla ilgili özet açıklamalar yapmak faydalı olacaktır.

Tapu İptali ve Tescili Davaları

Tapu kaydının kanuna aykırı şekilde hak sahibi dışında bir kişi adına düzenlenmesi halinde kaydın hukuka uygun hale getirilmesi amacıyla açılır. Tapu iptali davaları; hesap hatası, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, aile konutu şerhi konulması, muris muvazaası (mirastan mal kaçırma), vekalet görevinin kötüye kullanılması gibi pek çok sebeple açılabilir.

Kadastro Tespitine İtiraz Davaları,

Kadastro, taşınmazların sınırlarını ve sahiplerini belirleyen ve bu hususları tapu siciline kayda yönelik çalışmaları ifade etmektedir. Kadastro tespitlerine karşı açılacak davalar kadastro mahkemesinde görülmektedir. Bu davaların süresinde açılması, ispatı, keşif ve bilirkişi raporlarının incelenmesi çok önemli hususlar olup hukuk büromuz bu alanda uzmanlaşmıştır.

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davası

Bir taşınmazın birden çok kişi tarafından paylı veya el birliği mülkiyetine konu olması halinde ortaklar arasındaki paydaşlığa son vererek kişisel mülkiyete geçişi sağlayan dava türüdür. Hukuk büromuz dava aşamasından önce ortaklığın anlaşma yoluyla giderilmesi görüşmelerinde de taraflara danışmanlık hizmeti vermektedir. Dava aşamasında ve sonrasında taşınmazın satışı aşamasında da titizlikle ve uzmanlıkla müvekkillerimizin haklarını savunmakta ve en kısa sürede ve en lehe şekilde kavuşmalarını sağlamaktayız.

İnşaat Sözleşmelerinden kaynaklanan davalar

Arsa sahibi ile inşaat firması arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin hazırlanması aşamasında ve ihlali halinde dava aşamasında hukuki destek alınması çok önem arz etmektedir. Sözleşmelerin detaylı ve usulüne uygun şekilde hazırlanmaması halinde telafisi imkansız ve fahiş zararlar doğmaktadır. Hukuk büromuzdaki uzman ekibimizle gerek arsa payı sahiplerine gerekse de inşaat firmalarına hukuki destek sunmaktayız.

Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları

Kamu kurumları yol, park, hastane gibi kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için çeşitli taşınmazlara ihtiyaç duymaktadır. Bu amaçla kamulaştırma yoluna gidilmektedir. Kamulaştırma usulü Kamulaştırma Kanununda ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Kişilerin taşınmazının kamulaştırmasını istememesi durumunda kamulaştırma kararının iptali için idare mahkemelerinde dava açma imkanı bulunmaktadır.

Yine gerek kamulaştırma davası öncesinde pazarlık görüşmeleri sırasında gerekse kamu kurumlarının açacağı kamulaştırma davalarında, kişilerin hakkını doğru şekilde savunması, bilirkişi raporlarının değerlendirilmesi ve gerektiğinde doğru şekilde itiraz edilmesi mümkün olacak en yüksek kamulaştırma bedelini elde etmelerini sağlayacaktır. Herhangi bir kamulaştırma kararı olmadan taşınmaza el konulması halinde de tazminat davası açmak gerekecektir. Tüm bu davalarda uzman ekibimizle müvekkillerimizin haklarını savunmakta ve en yararına olacak şekilde taşınmazlarının bedelini elde etmelerini savunmaktayız.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunundan Kaynaklanan Davalar

Bu kanun uyarınca yapılan sınırlamalar nedeniyle kişilerin mülkiyet hakları zarar görmekte ve maddi zarara uğramaktadır. Taşınmazın sit alanı veya korunma alanı içerisinde kalması ya da korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları olarak tespit ve tescil edilmesi halinde kişilerin taşınmazlarını kullanma ve tasarrufta bulunma yetkilerinin önemli ölçüde kısıtlanmaktadır. Bu zararların giderilmesi açısından kişilerin tazminat ödenmesini, kullanılamayan ya da kullanımı sınırlı taşınmazın bir başka taşınmazla takas edilmesi, ilgili taşınmazın kamulaştırılmasını istemesi mümkündür. Bu taleplerin doğru olarak tercih edilmemesi ve doğru hukuki yollara müracaat edilmemesi zaman ve büyük maddi kayıplara yol açılabilmektedir. Bu amaçla bu alanda uzman hukukçulardan destek alınması önem arz etmekte olup uzman ekibimizle bu konuda müvekkillerimize hizmet sunmaktayız.

Orman Kanunu ve Kıyı Kanunundan Kaynaklanan Davalar
Kişilere ait tapulu taşınmazlar Orman Kanunu uyarınca belli şartlarda sonradan orman olarak Hazine adına tapuya tescil edilmekte ve kişiler mülkiyet hakkını kaybetmektedir. Yine Orman Kanunu gereğince arazileri yapı yapılamayacak şekilde kıyılarda kalan taşınmazlar için de söz konusudur. Bu durumdan zarar gören taşınmaz sahiplerinin tazminat isteme hakkı bulunmaktadır. Bu uyuşmazlıklarda davaların süresinde ve doğru şekilde açılması, öncesinde doğru şekilde idari başvuruların yapılması çok önemlidir. Hak kaybına uğramak istemeyen kişilerin bu konunun uzmanı hukukçulardan destek alması lehlerinedir. Bu tür davalarda uzman ekip arkadaşlarımızla müvekkillerimizin haklarını savunmaktayız.
Yine Orman Kanununun 2/b maddesi uyarıca taşınmazın orman sınırları dışına çıkarma başvuruları, rayiçlerinin belirlenmesi aşamalarında da hukuki destek sağlamaktayız.
Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi

Taşınmazın satış vaadi sözleşmesi ileride tarafların taşınmazın satışının yapılmasını isteme hakkını sağlayan bir ön sözleşmedir. Taşınmazın satışı yapılmazsa mahkemeye başvurarak cebri tescil isteme hakkı doğar. Bu sözleşmeler genellikle taşınmaz firmaları ile 3. kişiler arasında yapılmakta ve yerine getirilmemesi halinde açılacak davalara sıklıkla karşılaşılmaktadır. Müvekkillerimize bu sözleşmelerin hazırlanması, tapuya şerh verilmesi, ihlali halinde dava açılması aşamalarında uzmanlıkla hukuki destek sunmaktayız.
El Atmanın Önlenmesi (Müdahalenin Men’i) ve Ecrimisil Davaları
Bu dava taşınmazın kendisine, üzerindeki hava ve altındaki arz katmanlarına haksız olarak el konulan ve mülkiyet hakkının kullanılması önlenen kişiler tarafından bu tecavüzün önlenmesi, haksız ve kötü niyetli olarak kullanan kişilerden tazminat alınması için açılmaktadır.

Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar

Bu davalara sıklıkla ana taşınmazın yönetimi, ortak giderlerin ödenmesi gibi konularda karşılaşılmaktadır. Kat irtifakı ve kat mülkiyetini kurulması aşamasında ve diğer tüm ihtilaflarda gerek yönetici tarafa gerekse kat maliklerine hukuki danışmanlık sunmaktayız.

Kira Tespiti ve Tahliye Davaları

Kira sözleşmelerinde kira artış miktarının yazılmaması ve tarafların bedelde anlaşamamaları, kira sözleşmesinin sonradan değişen şartlara uydurulması ya da kiracının taşınmazdan tahliye edilmesine yönelik davalar çok sık karşımıza çıkmakta olup uzmanlık gerektiren alanlardan biridir. Hukuk büromuz bu davalarda da uzmanlaşmıştır.
Bunlar yanında;

İmar planı uygulanmasından kaynaklanan ihtilaflar,
Şuf’a, önalım, intifa hakkından kaynaklanan ihtilaflar,
İpotek ve irtifak hakkı kurulması, kaldırılması işlemleri,
Toplu konut projeleri ve kooperatif hukukundan kaynaklanan ihtilaflar,
Mortgage işlemleri,
Yabancıların vatandaşlık hakkı kazanma amacıyla mülk edinmesi gibi konularda uzman ekip arkadaşlarımızla hukuki destek sağlamaktayız