8:30-18:30

0 312 418 08 45-46

a

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Fikrî mülkiyet hukuku, iktisadi değer taşıyan fikrî emek ürünlerini koruyan bir hukuk dalı olup telif hakları ve sınai mülkiyet hakları olmak üzere iki kısımdan oluşur. Yeni icat ve buluşlarla farklı alanların keşfedilmesi ile fikri mülkiyet hukukunun koruma alanı ve kapsamı da gelişmektedir. Bu açıdan fikri mülkiyet hukuku dinamik bir hukuk dalıdır.

 

Telif haklarının koruması için bildirim ya da tescil gibi şarta ihtiyaç olmaksızın, eserin kamuya sunuluşu ile kendiliğinden sağlanmaktadır. Telif hakları hukuku, ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her türlü fikir ve sanat ürünlerini yaratan eser sahiplerinin haklarını korumayı amaçlayan düzenlemeler ile icracı sanatçıların, fonogram yapımcılarının, radyo ve televizyon kuruluşlarının ve filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcılarının haklarını içeren bağlantılı hakları korumak amacıyla düzenlemeleri içerir.

 

Sınai mülkiyet haklarında ise korumanın sağlanması için, ilgili buluşun, tasarımın, markanın vs. tescil ettirilmesi gerekmektedir. Sınai mülkiyet hakları marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, biyoteknolojik buluşlar, know-how, ve coğrafi işaretleri kapsar.

 

Fikri mülkiyet hukukuna ilişkin hükümler iç hukukumuzdaki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Markaların Korunması Hakkında KHK gibi mevzuatın yanı sıra pek çok uluslararası anlaşmalarda düzenlenmiştir.

 

Çok teknik ve dinamik bu hukuk dalı spesifik bilgi ve birikim gerektirmektedir. Hukuk büromuzda görevli uzman avukatlarımız, yabancı hukukçu işbirlikçilerimiz ve sektör uzmanı danışmanlarımız ile yerli ve yabancı müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız. Bu kapsamda gerek ulusal gerek uluslararası alanda, ilgili kuruluşlar ve mahkemeler nezdindeki işlemleri uzmanlıkla takip etmekteyiz. Bu hukuk dalı alanında gerçekleştirdiğimiz hizmetler;

 

• Marka Patent Vekilliği;

 

Türk Patent Enstitüsü nezdinde; Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin araştırılması, tescili, korunması ve devri işlemleri, 3. kişi başvurularına karşı itirazlarda bulunulması, 3. kişilerin müvekkillerimizin başvurularına yaptığı itirazlara cevap verilmesi, Enstitü’nün müvekkillerimiz aleyhinde verdiği her türlü kararlara karşı itirazlarda bulunulması, müvekkillerimize ait tescillerin yenilenmesi, müvekkillerimizin devredeceği ya da devralacağı tescil ya da başvurular ile ilgili devir kayıt sürecinin başlatılması ve takibi, hak tecavüzüne karşı ihtiyati tedbir, baskın ve el koyma işlemleri, marka, patent, tasarım haklarına tecavüz nedeniyle açılacak tespit-tedbir, men, tazminat ve ceza davalarının takip edilmesi,

Bunun yanında ve Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi (WIPO), Avrupa Birliği Marka Ofisi (OHIM) ve yabancı ülkelerin Ulusal Patent Ofisleri nezdinde uluslararası tescil başvurularının yapılması, takibi ve neticelendirilmesi, tescillerinin yenilenmesi, devri işlemleri, başvuru hakkında verilen kararlara karşı yasal yollara başvurulması,

• Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi için hukuki yollara başvurulması,
• Fikri mülkiyet, lisans, teknik yardım, teknoloji transferi, yönetim, dağıtım, franchise gibi sözleşmelerinin hazırlanması, revize edilmesi, sözleşme tarafları arasındaki müzakerelere katılma,
• İnternet Alan Adı Uyuşmazlıklarının çözümü,
• Fikri mülkiyet hakları ile ilgili Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde açılacak; tecavüz ve haksız rekabet davaları, müspet ve menfi tespit davaları, muarazanın men’i davaları, maddi, manevi ve itibar tazminatı davaları, hükümsüzlük davaları, Türk Patent Enstitüsü kararlarına karşı açılan iptal davalarının takibi,
• Eser Sahibinin İzni Olmadan Eserin Umuma Arzedilmesi ve Yayımlanması Suçu, Başkasına Ait Esere Kendi Eseri Olarak ‘Ad Koyma’ Suçu, Alenileşmemiş Bir Eserin Muhtevası Hakkında Kamuoyuna Açıklamada Bulunma Suçu, Tanınmış Bir Kimsenin Adını Kullanarak Eser Çoğaltma, Dağıtma ve Yayımlama Suçu, Bilgisayar Programlarına Dair Fikri Mülkiyet Suçlarıyla ilgili ceza davalarında gerek şikayetçi gerek sanık konumundaki müvekkillerimizin haklarının savunulması,
• Fikri mülkiyet uyuşmazlıkların çözümü konusunda tahkim ve arabuluculuk hizmetleri,