8:30-18:30

0 312 418 08 45-46

a

ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU

Uluslararası ticaret; uluslararası pazarda ürün ve hizmet alım ve satımının gerçekleştiği ticaret alanıdır. Rekabet ortamı ve hacmin artması sonucunda, uluslararası ticaretin gittikçe daha detaylı hukuki düzenlemelere tabi olması gerekmiştir. Uluslararası ticaret hukuku uluslararası ticaretin kurallarının ve teamüllerinin belirlendiği hukuk dalıdır. Uluslararası ticaret hukukunun amacı uluslararası ticareti geliştirmek ve uyuşmazlıkları çözmektir. Bu bağlamda; yabancı uyruklu tacirler, şirketler ve hatta devletlerin arasındaki sözleşmeler, taşıtan ve taşıyan arasındaki sözleşmeler, ithalat ve ihracat kuralları, lojistik kuralları, teslim şekilleri, ödeme yöntemleri, kotalar, gümrük tarifeleri, rekabet kuralları, devletlerarası anlaşmalar, yabancı uyruklu kişiler arasında ticaretten doğan uyuşmazlıkların çözümü vs. gibi birçok farklı konuyu kapsamaktadır.
Uluslararası Ticaretin, sözleşmeler yapılması, malların hazırlanması, evrakların hazırlanması, nakliye, teslim ve ödeme gibi aşamaları vardır. Başlıca ödeme şekilleri ise, peşin ödeme, akreditif, vesikalı tahsil, cari hesap ve konsinyedir. Akreditif; bankalar gibi mevcut ve güvenilir finansal kuruluşların ödeme taahhüdünde bulunarak satış bedelini garanti etmesi sayesinde hem ihracatçı hem de ithalatçı için en güvenilir ödeme yöntemlerinden biridir.
Bir uluslararası satış sözleşmesinde; malın cinsi, nev’i ve kalitesi, malın miktarı ve fiyatı, malın teslim yeri ve zamanı, ödeme yeri ve zamanı ile anlaşmazlık halinde uyuşmazlıkların çözümünün nasıl, nerede ve hangi dilde yapılacağı hususlarının taraflarca karara bağlanması gereklidir. Yine ihtilafa düşülmesi halinde uyuşmazlığın ne şekilde çözümleneceği konusunun sözleşmede belirtilmesi gerekmektedir. Taraflar, hakkında kanuni bir yasaklama bulunmayan, kamu düzenini ilgilendirmeyen ticari ilişkilerinden dolayı aralarında çıkabilecek hukuki ihtilafların çözümünü mahkemelere bırakabilecekleri gibi, kendi tercihleri ile anlaşmazlığın çözümü için hangi yöntemlere (dostane çözüm, uzlaşma veya tahkim) başvuracaklarını ve hangi ülkenin hukuki mevzuatının uygulanacağını da kararlaştırabilir. Başvurulabilecek alternatif uyuşmazlık çözüm yolları ise müzakere, arabuluculuk, tahkim, hakem-bilirkişilik, kısa yargılama ve kısa jüri yargılamasıdır.
Uluslararası ticarette uyuşmazlıkların ekonomik ve hızlı bir şekilde çözümlenebilmesi kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Hukuk büromuzdaki İngilizce, Almanca, Arapça, Rusça gibi dilleri bilen ekibimiz uluslararası ticaret hukuku alanda teknik ve hukuki bilgi ve tecrübeye sahiptir. Yabancı ülkelerde işbirliği halinde olduğumuz hukuk bürolarından da destek alarak yerli ve yabancı şirketlere sözleşmelerin hazırlanmasında ve uyuşmazlıkların çözümü aşamasında hukuki destek sunmaktayız. Müvekkillerimize sunduğumuz hizmetlerin başlıcaları;
• Uluslararası ürün ve hizmet alım-satım sözleşmelerinin, bayilik sözleşmelerinin, distribütörlük sözleşmelerinin, tek satıcılık sözleşmelerinin, uluslararası tedarik sözleşmelerinin, franchise sözleşmelerinin, acentelik sözleşmelerinin, temsilcilik sözleşmelerinin uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde hazırlanması, denetlenmesi ve yorumlanması,
• İthalat ve ihracat işlemlerinin denetlenmesi,
• Serbest bölgelerde ve gümrük işlemlerinden doğan ihtilafların çözümü
• Uluslararası yatırımlarda vergi ve çifte vergilendirme konularında hukuki danışmanlık,
• Yerli şirketlerin yurtdışı yatırımlarında ilgili ülkenin ticaret, yabancı sermaye, vergi, iş ve sair mevzuatı hakkında hukuki danışmanlık,
• Şirketlere, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi konusunda hukuki destek,
• Uyuşmazlıkların çözümü için yerel ve yabancı mahkemelerde dava açılması,
• Uluslararası tahkim yollarına başvuru ve sorunların tahkim yolu ile çözülmesi,
• Yurtdışında bulunan alacakların takip ve tahsili olarak sayılabilir.