8:30-18:30

0 312 418 08 45-46

a

İDARE HUKUKU

İdare hukuku kamu idarelerinin işlem ve eylemlerinde uyması gerekli kuralları düzenlemektedir. Kamu idareleri her türlü işlem ve eylemlerinde hukuka uygun hareket etmek zorundadır. Ancak hukuka aykırı hareket edildiği durumlarda yargı yolu açıktır. Hakları ihlal edilen gerçek ve tüzel kişiler idareye başvurarak, idare mahkemelerinde dava açarak haklarını aramak zorunda kalmaktadır.

İdari yargılamada yazılı usul uygulanmakta, çoğunlukla dilekçeler üzerinden yürütülmektedir. Duruşma açılması istisnadır. Bu nedenle gerek dava öncesinde idareye müracaat sırasında hazırlanacak dilekçelerin, gerekse idari yargıdaki dava dilekçesi, cevap dilekçesi, istinaf ve temyiz dilekçelerinin uzmanlıkla hazırlanması telafisi imkansız hak kayıplarının önüne geçilmesi bakımından çok önemlidir. Yine idare hukukunda süreler çok önemli olup bu sürelere dikkat edilmemesi hak kayıplarına sebep olabilmektedir. Bu nedenle çok teknik bir alan olan idari yargılamaya konu ihtilaflarda tecrübeli ve işinin ehli uzmanlardan hukuki destek alınması kişilerin lehinedir.

Hukuk büromuzda idare hukukunun alanına giren ve sıklıkla karşılaşılan davalarda bilgili ve tecrübeli kadromuzla müvekkillerimize hukuki destek sunmaktayız. Bu davalar;

İdarenin her türlü hukuka aykırı işlemlerine karşı açılacak iptal davaları,
İmar planına karşı açılacak iptal davaları, imar uygulaması sonucunda uğranılan zararlara karşı açılacak tazminat davaları,
Tüm toplumu ya da bazı kesimleri ilgilendiren tüzük, yönetmelik, genelge gibi düzenleyici işlemlere karşı, bireysel hakları etkilenen gerçek kişilerin ya da meslek kuruluşları, odalar, barolar, dernekler vb. kuruluşların açacağı iptal davaları
Kentsel Dönüşüm Hukukundan kaynaklanan davalar,
İdarenin hizmet kusuru veya kusursuz sorumluluk esaslarına göre açılacak tazminat davaları,
Devletin özel mülkiyetindeki taşınmazlar için talep edilen ecrimisil bedeline karşı yapılacak yeniden inceleme başvurusu ve iptali davaları
Belediye cezalarına karşı açılan iptal davaları
Kamu ihaleleri ile ilgili davalar
İdari sözleşmelerden kaynaklanan davalar,
İdari para cezalarına karşı açılacak iptal davaları,
Kamulaştırma ile ilgili davalarının takibi, kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davası açılması,
Kamu görevlilerinin atama, nakil, göreve son verme, disiplin cezaları ve parasal hakları ile ilgili açılacak davalar,
Öğrencilere uygulanan idari yaptırımlara karşı açılacak davalar,
Karayolları Trafik Kanunundan kaynaklanan yaptırımlara karşı açılacak iptal davaları,
Kamu hastanelerindeki hatalı tedavilerden kaynaklanan ve idare aleyhine açılacak tazminat davaları olarak sayılabilir.

Vergi hukuku; idare hukukunun alt dalı olup Vergi Usul Kanunundan, gümrük ve dış ticaret  mevzuatından doğan her türlü vergi, resim, harç ve cezalardan kaynaklanan ihtilafların çözümü, prim borcu ve cezalarla ilgili sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan ihtilafların çözümü için hukuk büromuzda vergi hukukunda uzmanlaşmış kadromuzla müvekkillerimize hukuki destek sunmaktayız.

Yine müvekkillerimiz aleyhine vergi usul kanununa muhalefet suçundan dolayı açılan ceza davalarında da müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.