8:00-18:00

0 312 418 08 45-46

Bizi aramaktan çekinmeyin.

a

İŞ HUKUKU

İş hukuku çalışma hayatını düzenleyen hukuk dalıdır. İşçi ve işverenin hak ve görevlerini, çalışma şartlarını, işe ve işyerine ilişkin düzenlemeleri konu alır. İşverene kaşı zayıf konumda olan işçiyi korumak esastır. Her ne kadar sözleşme serbestisi ilkesi gereği taraflar iş sözleşmelerini istedikleri koşullarda yapma imkanına sahip olsa da sosyal devlet ilkesinin gereği olarak bazı kısıtlamalar getirilmiştir.

Bu anlamda ücret, fazla mesai, hafta tatili, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, izin, iş akdinin sona ermesi, toplu iş sözleşmesi, sendika vs. konularda ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır.

Her ne kadar toplumda iş mahkemelerinde çoğunlukla işçi lehine kararlar çıktığı algısı olsa da işçinin haklarını bilmesi, doğru zamanda, doğru şekilde talep etmesi her zaman mümkün olmamaktadır. İş mahkemelerinde dava açma süreleri, alacak veya tazminat türleri ve hesaplama yöntemleri, kanun yollarına başvurma süreleri gibi konular çok teknik bilgi gerektirir. Bu nedenle iş hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlardan hukuki destek alınması hak kayıplarının önlenmesini ve haklarına daha kısa zamanda ve en lehe şekilde kavuşmasını sağlayacaktır.

Hukuk büromuzda iş hukuku alanında bilgili ve tecrübeli ekip arkadaşlarımızla müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız. İş hukuku alanında sadece işçileri değil işverenleri de, sendikaları da temsil etmekteyiz.

01.01.2018 tarihinden itibaren, kanuna, bireysel ve toplu iş sözleşmelerine dayanan işçi veya işveren alacağı ile tazminatlar, işe iade davalarında arabulucuya başvurulması zorunludur. Hukuk büromuzdaki deneyimli iş hukuku avukatlarımızla arabuluculuk aşamasında hukuki destek sunmakta, mahkeme ve icra aşamalarına gerek kalmadan alacağın kısa zamanda ve çok daha az masrafla tahsilini sağlamaktayız.

İş hukukunda sıkça karşılaşılan ve büromuzun uzmanlaştığı davalarla ilgili özet olarak açıklama yapmak gerekirse;

Kıdem, ihbar tazminatı, ücret ve diğer işçilik alacakları davaları; kıdem tazminatının koşulları iş kanunlarında ayrıntılarıyla düzenlenmiş olup özetle işverenin haksız olarak iş akdini feshetmesi, işçinin de haklı sebeplerle iş akdini kendisinin sonlandırması halinde, işçinin işyerinde çalıştığı sürede kazandığı kıdeminin karşılığı olarak ödenen tutardır. İhbar tazminatı ise işveren veya işçinin, iş akdini feshettiğini belli süreler öncesinde bildirmemesinden kaynaklanmaktadır. Ücret ve diğer işçilik alacaklarından kaynaklanan uyuşmazlıklarda öncelikle zorunlu arabuluculuk uygulaması getirilmiştir. Arabuluculuk görüşmelerinden sonuç alınamaması halinde iş mahkemelerinde dava açmak gerekmektedir. Tazminat miktarının hesaplanması, ispatı gibi konularda uzmanından hukuki destek almak kişilerin lehine olacaktır.

Mobbing deneniyle açılacak tazminat davaları; mobing hayatımıza yeni girmiş bir kavram olup amaç psikolojik taciz yoluyla işçiyi bezdirerek kaçırmaktır. Bu durumunda işçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshetme ve kıdem tazminatı talep etmekle birlikte kişilik hakları zedelendiği için manevi tazminat da talep edebilecektir.
Meslek Hastalığı nedeniyle açılacak tazminat davaları; yapılan işin niteliğinden veya işin şartları yüzünden uğranılan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik nedeniyle işgücü kaybını ve diğer zararlarını tazmin etmek amacıyla maddi tazminat, duyulan ızdırap nedeniyle de manevi tazminat talep edilebilir.
İş kazası nedeniyle tazminat davaları; bir işverenin işyerinde çalışan işçinin iş ilişkisi nedeniyle yaralanması veya ölümü halinde, kendisine veya yakınlarına tazminat ödenmesi amacıyla açılmaktadır.

İşe iade davası; iş akdi geçerli olmayan bir nedenden dolayı feshedilen işçinin, işten çıkarılma kararının iptal ettirmek ve işe tekrar dönebilmek için açtığı davadır. İşe iade davasının koşulları ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş olup haksız şekilde işten çıkarıldığını düşünen ve işine tekrar dönmek isteyen işçinin hiç vakit kaybetmeden hukuki destek almasında fayda vardır.

Hizmet tespiti davaları

Sigortalılığın başlangıcının tespiti, eksik ya da hiç yatırılmayan sigorta primleri ile gerçek ücret üzerinden yatırılmaması nedeniyle açılacak davalar,
Bireysel ve toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması,
Toplu iş müzakerelerinde danışmanlık,
İşçi ve işveren arasında çıkacak ihtilaflarda tutanak tutulması, savunma hazırlanması, ihtar ve fesih bildirimi dilekçeleri konusunda da hukuki destek sağlanmaktadır.

ArabicAzerbaijaniEnglishRussianTurkish