8:30-18:30

0 312 418 08 45-46

a

KAMU İHALE HUKUKU

Kamu kurumları ihtiyaç duydukları mal, hizmet ve yapım işlerini ihaleler yoluyla temin etmek zorundadır. Bu nedenle de keyfi uygulamalara yol açmamak açısından sıkı kurallar öngörülmüştür. Kamu ihale hukuku spesifik, teknik ve uzmanlık gerektiren bir hukuk dalıdır. Bu alandaki en temel mevzuat Kamu İhale Kanunudur. Kamu ihaleleri konusundaki denetim ve incelemeyi Kamu İhale Kurumu gerçekleştirmektedir.
Kamu ihale Kanununda açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü şeklinde 3 usul kabul edilmiştir. Bu usuller dışında bir alım yöntemi olan doğrudan temin usulü de çok uygulanan bir yöntemdir. Kamu ihaleleri alım türüne göre de mal alımı, hizmet alımı ve yapım işi şeklinde ele alınabilir.
İdareler gerçekleştirecekleri ihaleler ile ilgili olarak, ihale işlem dosyası hazırlamak zorundadır. Bu dosyada ihale ilanı ile birlikte, idari şartname, teknik şartname, sözleşme tasarısı ve standart formlar bulunmaktadır. İstekli olabilecek şirketler, bu dokümanları inceleyerek ihalelere teklif sunup sunamayacağını ya da itiraz konusu edilebilecek bir aykırılık bulunup bulunmadığını inceleyerek teklif dosyalarını buna göre hazırlamaktadır.
Kamu ihale hukuku çok teknik ve dinamik bir yapıda olduğundan mevzuat da sürekli değişmektedir. Kamu ihale hukuku, hukuki bilgi ve tecrübenin yanı sıra teknik bilgi ve uzmanlık da gerektirmektedir. İhaleler çok kapsamlı olduğunda en ufak bir ihmal ve hatada maddi kayıplar ve yaptırımlar çok ciddi boyutta olabilmektedir.
Hukuk büromuzda, bu karmaşık mevzuata ve yargı içtihatlarına hakim, daha önce bu alanda yürütülen işlemler ve davalar ve halihazırda takip edilen çok kapsamlı süreçler nedeniyle deneyim sahibi olmuş, uyuşmazlıklara hızlı ve etkili çözümler bulabilen uzman ekibimizle, ihale işlem dosyalarının incelemesi ve ihale teklif dosyasının hazırlanması, ihale sürecinde yaşanacak ihtilaflarla ilgili idari başvuruların yapılması ve davaların açılması konularında yerli ve yabancı müvekkillerimize hukuki destek sunmaktayız. Hem ihalelere teklif veren firmaların hem de ihale işlemlerinin hukuki sorumluluğunu taşıyan kamu personelinin ihale sürecini hata yapmadan yürütebilmelerine ve yaşanan sorunların çözümüne katkı sağlamaktayız. Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler şu şekilde sıralanabilir;
İhale sürecine ilişkin olarak;
• İhale dosyasının incelenmesi ve hukuki mevzuatın açıklanması,
• ihale dokümanına yönelik zeyilname ve açıklama talep edilmesi başvurusunun yapılması,
• İhalelerde yasak fiil ve davranışlar ile ihale dışı bırakılma sebepleri açısından gerekli hukuki uyarıların yapılması,
• teklif hazırlama aşamasına yönelik hukuki yardımın sağlanması,
• aşırı düşük teklifler nedeniyle çıkan uyuşmazlıkların çözümü,
• sözleşme imzalama aşamasında hukuki yardımın sağlanması,
• Sözleşmenin ifası aşamasında çıkacak uyuşmazlarda hukuki destek sağlanması, bu kapsamda Yer teslimden, Süre uzatımından, Birim fiyat farklarından, Ek imalatlardan, Hak edişlerin tahsilinden kaynaklanan uyuşmazlıkların idari ve hukuki yollarla çözümü,

Kamu İhale Kanunu kapsamında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin olarak;
• İhale şartnamesine karşı idareye şikayet ve Kamu İhale Kurumuna itiraz yapılması,
• Kesinleşen ihale kararına karşı idareye şikayet ve Kamu İhale Kurumuna itiraz yapılması,
• Kamu İhale Kurumu kararlarına karşı yürütmenin durdurulması ve iptal davaları açılması,
• Kamu İhale Kurumu kararlarına karşı açılan iptal davalarında davacı ya da davalı taraf yanında müdahil olarak davaya katılma,
• Geçici ve kesin teminatın gelir kaydedilmesine ilişkin hukuki başvuruların yapılması ve dava açılması,
• İhale dışı bırakılma ve ihalelere Katılmaktan Yasaklama İşlemlerine karşı hukuksal başvurularının yapılması,
Ceza hukukuna ilişkin olarak;
• İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma suçları ile ilgili olarak gerek kamu görevlisi gerek diğer ilgililer aleyhine açılan ceza davaların takibi,
• İhaleye ilişkin suçların idari yaptırımları ile ilgili olarak hukuki yollara başvurulması,
Gibi konularda hukuk büromuzun hukuki danışmanlığından faydalanabilirsiniz.